[1]
ทองเหลี่ยวเ., สุภเวชย์ส. และ อบแพทย์อ. 2022. ผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบ โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network). การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 27, (ก.ย. 2022), SGI09-1.