เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือนำเสนอในการประชุมอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต (กรณีบทความฉบับสมบูรณ์)
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(เฉพาะในภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของการประชุม
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในแง่ของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • ขอให้ท่านลงข้อมูลรายละเอียดผู้แต่งในขั้นตอนการกรอกข้อมูลบทความ ขั้นที่ 3 ให้ครบทุกคน โดยกดเพิ่มชื่อผู้แต่ง ทีละคนจนครบ ก่อนส่งบทความเข้าสู่ระบบ
  • กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และชื่อ สกุล ของท่านลงในช่อง ข้อความถึงบรรณาธิการ ทั้งนี้สำหรับใช้ในการประสานงานด้านบทความ

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่ป้อนในเว็บไซต์การประชุมนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระบบการประชุมเท่านั้นและจะไม่เผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ